نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

زانو مانیسمان 90 درجه

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 1/2 اینچ

لوله مانیسمان 90درجه سایز 1/2اینچ رده 40 چینی با استاندارد ...

قیمت اولیه برای متغیر: 45000 ﷼
قیمت فروش: 45000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 45000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت اولیه برای متغیر: 54000 ﷼
قیمت فروش: 54000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 54000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 1 اینچ

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 1 اینچ بنکن چینی

قیمت اولیه برای متغیر: 75000 ﷼
قیمت فروش: 75000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 75000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 1/4 1 اینچ بنکن چینی

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 1/4 1 اینچ بنکن چینی بنکن

قیمت اولیه برای متغیر: 110000 ﷼
قیمت فروش: 110000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 110000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 1/2 1 اینچ بنکن چینی

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 1/2 1 اینچ بنکن چینی

قیمت اولیه برای متغیر: 150000 ﷼
قیمت فروش: 150000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 150000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 2 اینچ بنکن چینی

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 2 اینچ بنکن چینی

قیمت اولیه برای متغیر: 210000 ﷼
قیمت فروش: 210000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 210000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 1/2 2 اینچ بنکن چینی

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 1/2 2 اینچ بنکن چینی

قیمت اولیه برای متغیر: 400000 ﷼
قیمت فروش: 400000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 400000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 3 اینچ بنکن چینی

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 3 اینچ بنکن چینی

قیمت اولیه برای متغیر: 600000 ﷼
قیمت فروش: 600000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 600000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 4 اینچ بنکن چینی

زانو مانیسمان 90درجه رده40 سایز 4 اینچ بنکن چینی

قیمت اولیه برای متغیر: 970000 ﷼
قیمت فروش: 970000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 970000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg: